မိုးရာသီပတ္ပ်ဳိး (တာရာမင္းေ၀၊ ေ၀မွဴးသြင္)

5 03 2011


စာလံုးမ်ား ေသးေနပါက Zoom ခ်ဲ႕ၿပီး ဖတ္႐ႈၾကပါရန္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s